نقدینگی به هزار و ۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسید

بانک مرکزی تازه ترین گزارش از گزیده های آماری برای آبان ماه سال جاری را اعلام کرد که بر این اساس نقدینگی با رشد ۱۴.۲ درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته به رقم هزار و ۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش ایبِنا، بر اساس گزارش های بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی، میزان نقدینگی در پایان سال گذشته از حدود ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان و در مدت ۸ ماه به ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

حجم نقدینگی در حالی روند فزاینده را طی می‌کند که این رقم نسبت به آبان‌ماه سال گذشته ۲۸ درصد رشد دارد.

جزئیات تشکیل دهنده نقدینگی نشان‌دهنده آن است که حدود ۱۰۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع کل ۱۱۶۲ هزار میلیاردی نقدینگی متعلق به شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند، تعلق دارد. این حجم نسبت به اسفندماه سال قبل تا ۱۴.۹ درصد افزایش یافته است.

همچنین حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از نقدینگی را پول تشکیل داده که تا ۹.۵ درصد افزایش دارد.

 ** دارایی های خارجی ۴.۴ کاهش یافت

بررسی خلاصه دارایی های بانک مرکزی نیز نشان می دهد که دارایی های خارجی در پایان آبان ماه سال جاری با 4.4 درصد کاهش به 3363.3 هزار میلیارد رسید. در عین حال، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با 19 درصد افزایش در پایان آبان ماه سال جاری به نسبت اسفند ۹۴ به 618.9 هزار میلیارد ریال رسیده است.

حجم اسکناس و مسکوک در پایان آبان ماه امسال نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته 121.6 درصد رشد داشته و به رقم 67.8 هزار میلیارد ریال رسید.

جمع کل دارایی های بانک مرکزی در پایان آبان ماه امسال عدد ۵۱۶۳ هزار میلیارد ریال بود که نشان دهنده 4.۵ درصد رشد نسبت به پایان اسفندماه امسال است.

**بدهی های بانک مرکزی ۴.۵ درصد رشد یافت

در این بخش سپرده بانک ها و موسسات اعتباری با 17.1 درصد رشد به 1260.2 میلیارد ریال رسید و سپرده های بخش دولتی نیز به میزان 355.9 هزار میلیارد ریال بالغ شد که 5.3 درصد رشد نشان می دهد.

میزان کل بدهی های بانک مرکزی 5163 هزار میلیارد ریال است که 4.5 درصد رشد یافته است. میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی با ۵ درصد کاهش به 1486.2 هزار میلیارد ریال رسید.

** بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۱۹ درصد رشد یافت

بررسی خلاصه دارایی های بانک مرکزی نیز نشان می دهد که دارایی های خارجی در پایان آبان ماه سال جاری با 4.4 درصد کاهش به 3363.3 هزار میلیارد رسید. در عین حال، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با 19 درصد افزایش در پایان آبان ماه سال جاری به نسبت اسفند ۹۴ به 618.9 هزار میلیارد ریال رسیده است.

حجم اسکناس و مسکوک در پایان آبان ماه امسال نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته 121.6 درصد رشد داشته و به رقم 67.8 هزار میلیارد ریال رسید.
 
** جمع کل دارایی های بانک  مرکزی ۴.۵ درصد افزایش یافت
جمع کل دارایی های بانک مرکزی در پایان آبان ماه امسال عدد 5155.5 هزار میلیارد ریال بود که نشان دهنده 4.6 درصد رشد نسبت به پایان اسفندماه امسال است.
 
**بدهی های بانک مرکزی
در این بخش سپرده بانک ها و موسسات اعتباری با 17.1 درصد رشد به 1260.2 میلیارد ریال رسید و سپرده های بخش دولتی نیز به میزان 355.9 هزار میلیارد ریال بالغ شد که 5.3 درصد رشد نشان می دهد.
 
** بدهی ارزی بانک مرکزی ۵ درصد افت کرد
میزان کل بدهی های بانک مرکزی 5163 هزار میلیارد ریال است که 4.5 درصد رشد یافته است. میزان بدهی های ارزی بانک مرکزی با ۵ درصد کاهش به 1486.2 هزار میلیارد ریال رسید.
 
نگاهی به آمارهای مربوط به خلاصه دارایی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان آبان ماه سال جاری نشان می دهد که در این دوره دارایی های خارجی این بخش 2310.2 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته ۲ دهم درصد رشد نشان می دهد.

همچنین سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی در دوره مورد بررسی به 1260.2 هزار میلیارد ریال رسید که نشان دهنده 17.1 درصد افزایش است.

جمع کل دارایی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان آبان ماه امسال به 22131 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان اسفندماه سال گذشته 8.5 درصد افزایش نشان می دهد.

**بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

سپرده های بخش غیردولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان آبان ماه ۹۵ به 11284.6 هزار میلیارد رسید که 15.1 درصد افزایش نشان می دهد. بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در این دوره به بانک مرکزی 20.7 درصد بیشتر شده و به رقم 1009.4 هزار میلیارد ریال رسید.

جمع کل بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان آبان ماه سال جاری با 8.5 درصد رشد به 22131 هزار میلیارد ریال رسیده است.

 **دارایی خارجی بانک های تخصصی ۴ دهم درصد افزایش یافت

بررسی وضعیت دارایی های بانک های تخصصی در پایان آبان ماه امسال نشان می دهد که دارایی های خارجی این بانک ها با 4 دهم درصد رشد به 512.6 هزار میلیارد ریال رسید. سپرده این بانک ها نزدبانک مرکزی 22.1 درصد بیشتر شده و رقم 94.6 هزار میلیارد ریال است. البته جمع کل دارایی های بانک های تخصصی 5.1 درصد رشد کرده و به 4234.9 هزار میلیارد ریال بالغ شد.

بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی ۱.۱ درصد افزایش یافت

در این بخش بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی با 1.1 درصد رشد به 578.9 هزار میلیارد ریال رسید و جمع کل بدهی ها نیز با رشد 5.1 درصدی، 4234.9 هزار میلیارد ریال است.
 
** میزان دارایی های خارجی و بدهی
 
به گزارش ایبِنا، بر اساس گزارش های بانک مرکزی از ترازنامه شبکه بانکی، میزان دارایی های خارجی در پایان سال گذشته از حدود 5823 هزار میلیارد ریال و در مدت ۸ ماه با  افت ۲.۶ درصد به 5673.5 هزار میلیارد ریال رسیده است.
همچنین میزان بدهی بخش دولتی در این ترازنامه در اسفند 94 به 1738.6 هزار میلیارد  ریال بود که در آبان ماه سال جاری با رشد ۲۰.۲ درصد به 2090.2 هزار میلیارد ریال رسیده است.
 
نگاهی به خلاصه دارایی های بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان آبان ماه سال ۹۵ نشان می دهد که دارایی های خارجی این بخش با 1.4 درصد رشد به 1471.4 هزار میلیارد ریال رسید و سپرده این بانک ها نیز نزد بانک مرکزی با 17.4 درصد رشد به 944.1 هزار میلیارد ریال رسیده است.

جمع کل دارایی های بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان آبان ماه امسال 14341.3 هزار میلیارد ریال است که 11 درصد رشد نشان می دهد.

**وضعیت بدهی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی

سپرده های بخش غیردولتی در این ماه 14.9 درصد رشد یافته و به 8129 هزار میلیارد ریال رسید و جمع کل بدهی ها نیز با 11 درصد رشد 14341.3 هزار میلیارد ریال است.
 
 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =