بورس تهران

از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه حقیقی‌ها ۵۹ درصد و حقوقی‌ها ۴۱ درصد سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۵۵ درصد و حقوقی‌ها ۴۵ درصد سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

به گزارش ایبِنا، در آبان امسال حقیقی‌ها ۷۷هزار و ۱۲۷میلیارد ریال(۵۵.۲درصد) و حقوقی‌ها ۶۲هزار و ۷۰۳میلیارد ریال(۴۴.۸درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۸۷هزار و ۷۳۰میلیارد ریال(۶۲.۷ درصد) و حقوقی‌ها ۵۲هزار و ۱۰۱میلیارد ریال(۳۷.۳درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

این در حالی است که در نخستین ماه تابستان هم حقیقی‌ها ۱۸۴هزار و ۲۲میلیارد ریال(۶۳.۵درصد) و حقوقی‌ها ۱۰۵هزار و ۷۲۴میلیارد ریال(۳۶.۵درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۱۷۰هزار و ۳۳۲میلیارد ریال(۵۸.۸ درصد) و حقوقی‌ها ۱۱۹هزار و ۴۱۴میلیارد ریال(۶۳.۵درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

در شهریورماه امسال نیز حقیقی‌ها ۱۰۶هزار و ۵۱۳میلیارد ریال(۶۳.۶درصد) و حقوقی‌ها ۶۱هزار و ۲۰میلیارد ریال(۳۶.۴درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۸۸هزار و ۸۵۷میلیارد ریال(۵۳ درصد) و حقوقی‌ها ۷۸هزار و ۶۷۶میلیارد ریال(۴۷درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

همچنین در دومین ماه تابستان امسال حقیقی‌ها ۷۱هزار و ۴۶۴میلیارد ریال(۵۹.۷درصد) و حقوقی‌ها ۴۸هزار و ۳۰۰میلیارد ریال(۴۰.۳درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۶۲هزار و ۷۹۴میلیارد ریال(۵۲.۴ درصد) و حقوقی‌ها ۵۶هزار و ۹۷۰میلیارد ریال(۴۷.۶درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

در تیرماه امسال نیز حقیقی‌ها ۴۵هزار و ۱۲۰میلیارد ریال(۵۳.۸درصد) و حقوقی‌ها ۳۸هزار و ۷۶۰میلیارد ریال(۴۶.۲درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۴۰هزار و ۸۱۹میلیارد ریال(۴۸.۷ درصد) و حقوقی‌ها ۴۳هزار و ۶۱میلیارد ریال(۵۱.۳درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

این در حالی است که در سومین ماه امسال حقیقی‌ها ۲۷هزار و ۲۹۷میلیارد ریال(۵۵.۷درصد) و حقوقی‌ها ۲۱هزار و ۷۴۹میلیارد ریال(۴۴.۳درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۲۰هزار و ۹۵۸میلیارد ریال(۴۲.۷ درصد) و حقوقی‌ها ۲۸هزار و ۸۸میلیارد ریال(۵۷.۳درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

در دومین ماه امسال حقیقی‌ها ۱۲هزار و ۸۱۷میلیارد ریال(۳۵.۴درصد) و حقوقی‌ها ۲۳هزار و ۳۵۲میلیارد ریال(۶۴.۶درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۱۵هزار و ۳۱۹میلیارد ریال(۴۲.۴ درصد) و حقوقی‌ها ۲۰هزار و ۸۵۱میلیارد ریال(۵۷.۶درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

در نخستین ماه امسال حقیقی‌ها ۷هزار و ۶۸۹میلیارد ریال(۴۶.۲درصد) و حقوقی‌ها ۸هزار و ۹۳۶میلیارد ریال(۵۳.۸درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۹هزار و ۷۶۲میلیارد ریال(۵۸.۷ درصد) و حقوقی‌ها ۶هزار و ۸۶۳میلیارد ریال(۴۱.۳درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

این گزارش می‌افزاید: از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه حقیقی‌ها ۵۳۲هزار و ۵۰میلیارد ریال(۵۹درصد) و حقوقی‌ها ۳۷۰هزار و ۵۴۵میلیارد ریال(۴۱درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۴۹۶هزار و ۵۷۱میلیارد ریال(۵۵درصد) و حقوقی‌ها ۴۰۶هزار و ۲۳میلیارد ریال(۴۵درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

این در حالی است که در سالی که گذشت حقیقی‌ها ۲۱۹هزار و ۵۰میلیارد ریال(۴۸درصد) و حقوقی‌ها ۲۳۵هزار و ۷۷۱میلیارد ریال(۵۲درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۲۲۱هزار و ۴۸۸میلیارد ریال(۴۹درصد) و حقوقی‌ها ۲۲۱هزار و ۴۸۸میلیارد ریال(۵۱درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =