پرونده ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت