برات

معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات در مرداد ۹۹ به مبلغی معادل ۲۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴.۹ درصد و ۳۹.۸ درصد نسبت به تیرماه کاهش داشت.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، براساس آمار بانک مرکزی، بالغ بر ۸۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال سفته و برات در مردادماه ۹۹ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۱۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۵ درصد افزایش یافت. در پنج ماه ابتدای سال ۹۹ حدود ۳۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در مردادماه ۹۹ معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۴ و ۱۱۴ رسید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۲۴.۹ درصد و ۳۹.۸ درصد کاهش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۲.۶ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۵۶.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در مردادماه ۹۹ به عدد ۱۳۵.۸ رسید. عدد شاخص مذکور در مردادماه ۹۸ معادل ۷۵.۵ بوده است. در پنج ماه اول سـال ۹۹ معـادل ۳۲۰۰ بـرگ سـفته و بـرات بـه مبلغی معـادل ۹۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره، متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۸.۷ و ۱۰۳ رسید که نسـبت بـه دوره مشـابه سال قبل از لحاظ تعداد ۳.۸ درصد و از لحاظ مبلغ ۵۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در پنج ماه ابتدای سال ۹۹ به عدد ۱۱۹.۶ رسید. عدد شاخص مذکور در پنج ماه اول سال ۹۸ معادل ۹۱.۴ بوده است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 7 =