چک

حــدود ۸.۳ میلیــون فقــره چــک بــه مبلغــی حــدود ٤٩٠ هزار میلیارد ریال در مــرداد مــاه سال جاری، در کشــور وصول شده که گیلانی‌ها از نظر نسبت تعداد چک‌های وصولی به مبادله‌ای رتبه نخست را کسب کردند.

به گزارش ایبِنا، در مرداد ماه ١٣٩۶، در کـل کشـور بـالغ بـر ۹.۸ میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر ٦٢٨ هزار میلیارد ریال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ۵.۳ درصد و ۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش در استان تهـران حـدود ۳.۵ میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی بـالغ بـر ٣٧٤ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در مرداد ماه سال جاری، ٥٣ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۵.۶ درصد، ۹.۳ درصد و ۸.۱ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنـین بـه لحـاظ مبلـغ ۷۰.۵ درصـد از مبـالغ چـک‌هـای فـوق در سـه اسـتان تهـران (۵۹.۶ درصد)، اصفهان (۵.۵ درصد) و خراسـان رضـوی (۵.۴ درصـد) مبادلـه شده اسـت کـه بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

براساس اعلام بانک مرکزی در مــرداد مــاه ١٣٩٦، درکــل کشــور حــدود ۸.۳ میلیــون فقــره چــک بــه مبلغــی حــدود ٤٩٠ هزار میلیارد ریال وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب ۵.۹ درصد و ۱۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، درکل کشور ۸۴.۲ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ٧٨ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادلهای و در اسـتان تهـران حـدود ۳ میلیـون فقـره چـک بـه مبلغـی حـدود ٢٩٧ هزار میلیارد ریال وصول شد از نظر تعداد ۸۴.۸ درصد و از نظر مبلغ ۷۹.۳ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای بوده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کـل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۸۸ درصـد)، یـزد (۸۶.۹ درصـد) و البرز (۸۶.۱ درصد) اختصـاص یافتـه اسـت و اسـتان‌هـای کهگیلویـه و بویراحمـد (۷۶.۷ درصـد) ، کردستان (۷۷.۵ درصد) و هرمزگان (۷۸.۸ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت مبالغ چک‌های وصـولی به کل مبالغ چک‌هـای مبادلـه‌ای در اسـتان بـه ترتیـب بـه اسـتان‌هـای کرمانشـاه (۸۳.۲ درصـد)، چهارمحال و بختیاری (۸۲.۸ درصد) و گیلان (۸۲.۷ درصد) اختصاص یافتـه اسـت و اسـتان‌هـای آذربایجـــان غربـــی و لرســـتان هـــر یـــک (۶۹.۱ درصـــد)، هرمزگـــان (۷۰.۳ درصـــد) و همدان (۷۲.۲ درصد) کمترین نسبت مبالغ چک‌های وصولی به کل مبالغ چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =