چک

تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در دی‌ماه ۲.۷ درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشت و در مجموع ۸۵.۲ درصد از تعداد کل چک‌ها وصول شد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در دی ماه ١٣٩٦، در کل کشـور بـیش از ۹.۶ میلیون فقـره چک بـه مبلغـی حدود ٦٦٥ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت بـه ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ بـه ترتیب ۲.۷ درصد و ۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۳.۵ میلیون فقـره چک بـه مبلغی بالغ بـر ٣٩٦ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در دی ماه سال جاری ۵۳.۸ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده اسـت که بـه ترتیب با ۳۶.۳ درصد، ۹.۵ درصد و ۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین به لحاظ مبلـغ ۷۰ درصد از مبالغ چک‌های فوق در سه اسـتان تهران (۵۹.۶ درصد)، اصفهان و خراسان رضوی هر یک (۵.۲ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

وصول ۸۵ درصد چک‌های مبادله‌ای

در دی مـاه ١٣٩٦، درکل کشور بـالغ بر ۸.۲ میلیون فقـره چک بـه مبلغی بالغ بـر ٥٣٦ هزار میلیارد ریال وصول شده که نسبت بـه ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۳.۲ درصد و ۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشـور ۸۵.۲ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۰.۷ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. در دی ماه ١٣٩٦، در استان تهران حدود ۳ میلیون فقـره چک بـه مبلغی حدود ٣٣٠ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۸۵.۶ درصد و از نظـر مبلـغ ۸۳.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

همچنین در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان و یزد هر یـک (۸۸.۲ درصد)، البرز (۸۶.۷ درصد) و کرمانشاه (۸۶.۵ درصد) اختصاص یافته و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۷۴ درصد)، کردستان (۷۷.۳ درصد) و هرمزگان (۷۹.۸ درصـد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت مبالغ چک‌های وصولی بــه کل مبالغ چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های کرمانشاه (۸۵.۳ درصد)، خوزستان (۸۴.۴ درصد) و گیلان (۸۴ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های آذربایجان غربی (۵۹.۵ درصـد)، خراسان شـمالی (۶۷.۸ درصد) و هرمزگان (۶۹.۲ درصد) کمترین نسبت مبالغ چک‌های وصولی به کل مبالغ چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار

در دی ماه ١٣٩٦، در کل کشور حدود ۸.۹ میلیون فقـره چک وصـول شد که از این تعداد بالغ بر ۸.۲ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۷ میلیون فقره رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور ۹۲.۶ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عــادی و ۷.۴ درصد رمزدار بوده است.

از سویی در ماه مورد گزارش، در کل کشور مبلغی بالغ بـر ١٧٤٧ هـزار میلیارد ریال چک وصـول شد که بالغ بر ٥٣٦ هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر ١٢١١ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۳۰.۷ درصد از کل مبلـغ چک‌های وصولی، عـادی و ۶۹.۳ درصد رمزدار بوده است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =