تراکنش

سهم شرکت‌های پرداخت از مجموع تراکنش‌ها در بهمن ماه سال جاری براساس آمار شاپرک مشخص و اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، شرکت شاپرک آمار عملکرد شرکت های PSP را در بهمن ماه منتشر کرد که به شرح زیر است:

سهم تراکنش های موفق از کل تراکنش ها

یکی از اصلی ترین برنامه های شرکت شاپرک، تلاش برای کاهش وقوع خطاهای شبکه و افزایش نسبت تراکنش های موفق از کل تراکنش ها است. در حال حاضر در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی، خطاها در پنج گروه "خطای صادرکنندگی"، "خطای کاربری"، "خطای شاپرکی"، "خطای پذیرندگی" طبقه بندی می شوند. جدول زیر اطلاعات مربوط به تعداد تراکنش های موفق و ناموفق (خطادار) کل شبکه شاپرک را نشان می دهد که این بررسی حکایت از سهم ۸۸.۴۹ درصدی تراکنش های موفق و ۱۱.۵۱ درصدی خطاهای رخداده در بهمن ماه ۱۳۹۶ دارد.

بررسی عملکرد کلی شرکت های PSP

به منظور رصد وضعیت کنونی صنعت پرداخت الکترونیکی کارت کشور و ترسیم مسیر حرکت آتی بازار آن و همچنین کمک به تعیین سیاست های توسعه ی بازار و نظارت بر آن، می بایست شاخص هایی تعریف و روند تغییرات آن بررسی شود. در این بخش از گزارش سعی شده تا با مطالعه شاخص های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت ها در کل و همچنین به تفکیک هریک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم شود. در پایان نیز عملکرد هریک از شرکت های PSP در رخداد تراکنش های خطا مورد بررسی قرار می گیرد.

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت های PSP از بازار تراکنش های حوزه پرداخت الکترونیک کارت

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنش های بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارتی، در دو شکل زیر ترسیم شده است.

همانگونه که در دو شکل بالا بررسی شده، شرکت "به پرداخت ملت" با سهم ۲۱.۲۹ درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم ۲۶.۵۵ درصدی از مبلغ آن ها و در استمرار وضعیت گذشته خود، همچنان بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو سهم قرار گرفته است.

مقایسه دو شکل بالا با شکل های مشابه در گزارش دی ماه، حکایت از آن دارد که نوسان قابل توجهی نه تنها در سهم تعدادی شرکت ها، بلکه در سهم بازار مبلغی آنها نیز صورت نپذیرفته و با وجود کاهش و افزایش اندکی در سهم برخی از شرکت ها، در رتبه بندی آنها نسبت به ماه گذشته تغییری رخ نداده است.

فقط در بازار مبلغی تراکنش ها به دلیل رشد ارزش ریالی چند شرکت، از میزان سهم شرکت "به پرداخت ملت" بیش از یک درصد کاسته شده است. از این رو اختلاف سهم مبلغی بین دو شرکت نخست بازار با ثبت کاهش به رقمی در حدود ۱۳ درصد رسیده است. علیرغم این موضوع ولیکن همچنان نقش شرکت "به پرداخت ملت" در میزان ارزش ریالی تراکنش های پرداخت کارت به روشنی قابل ملاحظه است.

سهم شرکتهای PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه سرمایه گذاری هر یک از شرکت های PSP در ابزارهای پذیرش می شود. در این بخش تعداد و مبلغ تراکنش های هر شرکت به تفکیک ابزار پذیرش مورد بررسی قرار می گیرد. سهم تعدادی تراکنش های هر یک از شرکت های PSP از بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه متوالی دی و بهمن ۹۶ در جدول زیر ارائه شده است.

در بهمن ماه رفتار خاصی در میزان تراکنش های کارتخوان فروشگاهی شرکت های PSP مشاهده نشده است.  در این ماه همچنان شرکت "به پرداخت ملت" با پوشش ۲۳.۶۰ درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.  اما در حوزه تراکنش های اینترنتی و موبایلی به دلیل تصمیم گیری بانک مرکزی در صدور مجوز امکان انجام تراکنش های مانده گیری بر روی این دو ابزار (همانند کارتخوان فروشگاهی)، بازارهای ذکر شده دستخوش تغییراتی شده است.

در بهمن ماه طی بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی اعلام شد که به منظور اصلاح و بهینه سازی ساختار کارمزدها، از تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ کارمزد تراکنش های مانده گیری از پایانه های فروش فیزیکی و مجازی تصحیح شده است.

با توجه به این موضوع در ماه جاری حجم تراکنش های مانده گیری بر روی بستر اینترنت و موبایل به خصوص در شرکت "آسان پرداخت پرشین" رشد قابل ملاحظه ای نشان می دهند. با وجودی که این شرکت با دو برابر نمودن تعداد تراکنش های اینترنتی خود بالاترین افزایش را در اختیار دارد، ولیکن همچنان شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" باکسب ۲۹.۱۲درصد از سهم بازار تراکنش های اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده خدمات به بیشترین تعداد تراکنش های مذکور محسوب می شود.

همانگونه که بیان شد تحت تاثیر این بخشنامه بانک مرکزی، تراکنش های موبایلی نیز در اکثر شرکت های PSP افزایش داشته اند. در ماه جاری عمده ترین تغییر رفتار شرکت ها در تراکنش های موبایلی، در شرکت "آسان پرداخت پرشین" و با اختلاف ناچیزی در شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" مشاهده شده است. در بهمن ماه همچنان شرکت "آسان پرداخت پرشین" با پوشش ۳۹.۸۱ درصد از سهم تعدادی تراکنش های مزبور، دارنده بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی محسوب می شود.

همانگونه که در جدول ملاحظه می شود، بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی در تراکنش های کارتخوان فروشگاهی در بهمن ماه ۹۶ نسبت به ماه گذشته با رقم ناچیز منفی ۰.۳۴ درصد در شرکت "به پرداخت ملت" گزارش شده است.

سیر کاهشی ۱.۶۲ درصدی در سهم تعدادی تراکنش های موبایلی شرکت "پرداخت نوین آرین" نیز بالاترین اختلاف سهم در این گونه از تراکنش ها طی دو ماه متوالی دی و بهمن است. در روندی معکوس، سهم تراکنش های اینترنتی شرکت "آسان پرداخت پرشین" با اختلاف قابل توجهی برابر با ۷.۷۶ درصد نسبت به دی ماه همراه بوده است.

همانگونه که پیش از این اعلام شد، این امر به جهت برقراری امکان تراکنش های مانده گیری از طریق ابزارهای پذیرش اینترنتی ارزیابی می شود. سهم شرکت های مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش در شکل زیر نمایش داده شده است.

سهم مبلغی تراکنش های هر یک از شرکت های PSP از بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه دی و بهمن ۹۶ در جدول ارائه شده است. اطلاعات این جدول نشان دهنده آن است که در بهمن ماه نیز تغییری در نام شرکت های دارنده بیشترین سهم بازار مبلغی در هریک از ابزارها نسبت به ماه گذشته رخ نداده است. رفتار شرکت ها در ارزش ریالی تراکنش های هر سه ابزار افزایشی بوده است. شرکت "به پرداخت ملت" همچنان با پوشش  ۲۶.۲۱درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.

همچنین این شرکت در سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نیز با رقمی برابر با ۳۱.۳۲ درصد، بیشترین میزان را از آن خود کرده است. این درحالی است که بیشترین افزایش مبلغی تراکنش های اینترنتی در شرکت "کارت اعتباری ایران کیش" گزارش می شود. ارزش ریالی تراکنش های شرکت مذکور به دو برابر میزان آن طی ماه گذشته رسیده است.

نکته قابل توجه اختلاف سهم تعدادی و مبلغی تراکنش های اینترنتی این شرکت است. در بهمن ماه همانند ماه های گذشته همچنان شرکت "آسان پرداخت پرشین" با سهمی معادل با ۴۴.۴۲ درصد از بخش عظیمی از بازار مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی پشتیبانی می کند. بیشترین افزایش مبلغی تراکنش های مذکور در شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" مشاهده شده است.

براساس آنچه در جدول آورده شده است، بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنشهای دو ابزار کارتخوان فروشگاهی و اینترنتی در ماه بهمن ۹۶ نسبت به دی ماه در شرکت "به پرداخت ملت" گزارش شده است. سهم ریالی تراکنش های کارتخوان فروشگاهی این شرکت رقم ۰.۸۳ درصد و سهم تراکنش های اینترنتی آن عدد قابل توجهی برابر با ۸.۱۸ درصد کاهش نشان می دهند.

این شاخص در بازار مبلغی تراکنش های موبایلی با نمایش منفی ۱.۶۳ درصد، در اختیار "پرداخت نوین آرین" گزارش شده است. لازم به توضیح است تغییرات سهم مبلغی تراکنش های شرکت های ارائه دهندهی خدمات پرداخت در مقایسه با سهم تعدادی لزوما همسو نبوده و حتی میزان آنها نیز هم اندازه نیستند. شکل زیر سهم شرکت های PSP از مبلغ تراکنش های ابزارهای پذیرش مختلف را در بهمن ماه۱۳۹۶نمایش می دهد.

نتایج بررسی های این بخش حاکی از آن است که شرکت "الکترونیک کارت دماوند" همچنان کمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش ها را در بین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته و سهم آن از بازار کلیه ابزارهای پذیرش بسیار ناچیز است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =