تحلیل روز

  • ارز

    مسیر آتی مدیریت بازار ارز

    وجود بازار مشتقات ارزی، نااطمینانی بین خریداران و فروشندگان بازار ارز را به حداقل رسانده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید را فراهم می‌کند.

پرونده هفته