13 آبان 1402 - 22:37
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

یک سوم صادرات غیرنفتی کشور از طریق مناطق آزاد است

۹٤ منطقە آزاد ویژە مصور در جمهوری اسلامی ایران داریم کە از این تعداد ۱٨ منطقە آن آزاد و مابقی منطقە ویژە هستند.
کد خبر : ۱۵۶۸۸۵

به گزارش ایبنا، مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور گفت: یک سوم کل صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران از طریق مناطق آزاد و ویژە تجاری صورت می‌گیرد.

حجت‌الله عبدالملکی امروز (۱۳ آبان) در نهمین جلسە شورای اداری استان کردستان اظهار کرد: از ۲۹ بهمن ماە سال ۱۳۹۲ الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی قرار گرفت. شاخص اجرای اقتصاد مقاومتی رفاە است، عنصر کلیدی و رکن کلیدی برای تحقق آن تولید است.

عبدالملکی با بیان این مطلب که عمق سیاست اقتصاد مقاومتی تولید است، افزود: رشد تولید، ارزش سرمایه، ارزش کار، کالای ایرانی، کالای داخلی و دانش بنیان همه این‌ها ابعاد مختلف عنصر تولید هستند.

عبدالملکی در ادامە بە اثرات مهم تولید اشارە کرد و افزود: قبل از اینکە تولید منجر به رفاه شود، مهارکننده تورم است و با افزایش تولید تورم به صورت پایدار مهار می‌شود؛ تولید مقاوم کننده اقتصاد کشور در مقابل تهاجمات و تحریم‌ها و ایجاد کنندە اشتغال است و با رونق تولید اشتغال افزایش می‌یابد.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در ادامە سخنان خود، تولید را تامین کننده بودجه دولت دانست و گفت: تولید، بدون اینکه بار مالیاتی را افزایش دهد درآمد‌های مالیاتی بر اساس افزایش تولید افزایش پیدا می‌کند و نیاز به صادرات نفت خام و وابستگی بە آن کاهش پیدا می‌کند.

عبدالملکی تصریح کرد:، اما در گام دوم افق ما فراتر از جمهوری اسلامی است، مدل ما در گام دوم الگوی ایرانی- اسلامی، پیشرفت و اقتصاد مقاومتی جزو اقتصادی مهم این الگو است، ما در گام دوم قرار است تمدن‌سازی کنیم و تمدن سازی فقط مربوط به ایران نیست بلکە نیازمند یک حوزە تمدنی است، کشور‌های متعددی کە باید در یک مسیر قرار گیرند تا یک تمدن اتفاق بیفتد.

وی اضافە کرد: مدل ما در تمدن سازی و در بعد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی جهانی و بین‌المللی است و اقتصاد مقاومتی گام اول در کشور‌های اسلامی است؛ کە باز هم رکن اساسی و عنصر بسیار مهم تولید و رشد تولید است.

عبدالملکی عنوان کرد: ما در جهان اسلام ۲٥ درصد جمعیت و بیش از ۲٥ درصد منابع را داریم، اما کمتر از ۱۰ درصد تولید دنیا را داریم، کە تمدن سازی در این حالت ممکن نیست و ما را پایمال می‌کنند.

وی افزود: سهم ما از اقتصاد دنیا ۲٥ درصد نیست بە دلیل اینکە تولید ما بە ۲٥ درصد نرسیدە است و اگر بخواهیم کە تمدن نوین اسلامی شکل بگیرد، حتما باید در سطح بین‌المللی جهان اسلام باید بە ۲٥ درصد تولید ناخالص جهانی برسد و این یعنی جهانی کە بە لحاظ اقتصادی چهار قطب خواهد بود.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور تصریح کرد: معیار و مبنای اقتصادی نابودی اسرائیل هم همین است، اقتصاد جهان اسلام در بند یک موجود سرطانی به نام اسرائیل است و با حذف اسرائیل یک شکوفایی جدی در جهان اسلام در بعد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد و ویژە اقتصادی هم از رهگذر چارچوب نظریە اقتصاد مقاومتی تحلیل می‌شود.

عبدالملکی اضافە کرد: ۹٤ منطقە آزاد ویژە مصور در جمهوری اسلامی ایران داریم کە از این تعداد ۱٨ منطقە آن آزاد و مابقی منطقە ویژە هستند.

وی ادامە داد: یک سوم کل صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران از همین مناطق آزاد و ویژە اتفاق می‌افتد و بیش از ۷۰ درصد از ترانزیت کشور از این مناطق اتفاق می‌افتد.

عبدالملکی خاطرنشان کرد:، اما آنچە کە انتظار داریم در شاخص‌های تولید، صادرات و ترانزیت پنج برابر آن چیزی است کە در حال حاضر در حال اتفاق افتادن است.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر