21 خرداد 1403 - 20:19

کاهش تورم نقطه به نقطه ریالی در فصل زمستان

کاهش تورم نقطه به نقطه ریالی در فصل زمستان
در زمستان ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده­‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۴ واحد درصد کاهش یافت.
کد خبر : ۱۶۴۰۶۹

به گزارش ایبنا؛ طبق گزارش مرکز آمار ایران، در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده­های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ۰.۹ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳.۴ درصد)، ۲.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

 

کاهش تورم سالانه ریالی

 

در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده­های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۰.۵ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۶.۸ درصد)، ۶.۳ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۶۵.۸ درصد مربوط به گروه "ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و‌... " و کمترین تورم سالانه با ۱۰.۶ درصد مربوط به گروه " اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و... " می‌باشد.

 

افزایش تورم سالانه دلاری

 

در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده­های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با ۰.۴- درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۰.۶- درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت کالا‌های صادراتی ـ فصل زمستان ۱۴۰۲ (مقدماتی، بر مبنای سال پایه ۱۴۰۰)

 

در فصل زمستان ۱۴۰۲، شاخص قیمت کل کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده‌­های ریالی ۱۹۳.۴ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۴.۴ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۸.۷ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۰.۵ درصد افزایش داشته است.

 

قیمت کالا‌های صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشور‌ها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالا‌های صادراتی از کلیه کد‌های تعرفه صادراتی کشور سال ۱۴۰۰ (سال پایه) استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در این طرح از آمار‌های ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ۲۰ گروه اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌­شود.

 

ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص ­فصل زمستان ۱۴۰۲ از داده­های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است؛ لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن­ها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه­ی داده­های قطعی سال ۱۴۰۲ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

 

در فصل زمستان ۱۴۰۲، شاخص قیمت کل کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده‌­های ریالی ۱۹۳.۴ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۴.۴ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۸.۷ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۰.۵ درصد افزایش داشته است.

 

شاخص قیمت کل دلاری

 

در فصل زمستان ۱۴۰۲، شاخص قیمت کل کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده­های دلاری برابر با ۱۰۴.۵ می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۰.۹ درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۰.۴ درصد کاهش داشته است.

 

افزایش تورم فصلی ریالی

 

در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده­های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۴.۴ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳.۷ درصد)، ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۱۰.۰ درصد مربوط به گروه "مروارید طبیعی یا پرورده و ... " و کمترین تورم فصلی با ۰.۰ درصد مربوط به گروه "اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و ... " می‌باشد. گروه "کفش، کلاه، چترآفتابی و ... " نیز با تورم ۰.۴- درصد، بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

 

کاهش تورم فصلی دلاری

 

در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده­های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با ۰.۵ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲.۰ درصد)، ۱.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

 

در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده­های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۸.۷ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۸.۱ درصد)، ۹.۴ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۴۷.۷ درصد مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۰.۰ درصد مربوط به گروه "اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و ... " می­باشد.

 

کاهش تورم نقطه به نقطه دلاری

 

در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده­های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با ۰.۹ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳.۴ درصد)، ۲.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

 

کاهش تورم سالانه ریالی

 

در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده­های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۰.۵ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۶.۸ درصد)، ۶.۳ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۶۵.۸ درصد مربوط به گروه "ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و‌... " و کمترین تورم سالانه با ۱۰.۶ درصد مربوط به گروه " اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و. " می‌باشد.

 

افزایش تورم سالانه دلاری

 

در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت کالا‌های صادراتی مبتنی بر داده­های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با ۰.۴- درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۰.۶- درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

 

منبع: فارس

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر