15 بهمن 1396 - 11:03
عملکرد پرداختی ها در آذرماه؛

به پرداخت همچنان در صدر بازار تراکنش های کارتخوان های فروشگاهی

براساس گزارش عملکرد شرکت های پرداخت که از سوی شاپرک اعلام شد، به پرداخت ملت در آذرماه هم در صدر بازار تراکنش های کارتخوان های فروشگاهی قرار دارد.
کد خبر : ۸۱۵۳۸
شاپرک

به گزارش خبرنگار ایبِنا، شرکت شاپرک آمار عملکرد صنعت پرداخت و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در آذر ماه سال جاری را در قالب گزارشی ارائه کرده که به شرح زیر است: 


شاخص های معرفی شده در این بخش، گستره فعالیت هر یک از شرکت های PSP، گستره فعالیت هر یک از شرکت های الکترونیکی نشان می دهد که آگاهی از آن برای نهاد نظارتی شاپرک جزو ملزومات به شمار می رود؛ چرا که این نهاد سیاست گذار و ناظر باید به خوبی از نقش و سطح فعالیت هر یک از شرکت های مزبور اطلاع داشته باشد تا با نظارت بر عملکرد آنها بتواند در هدایت صنعت پرداخت الکترونیک ایفای نقش کند.


 همچنین این شاخص ها کمک شایان توجهی به مطالعه ی بازار هریک از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت خواهد کرد. در دو حوزه اصلی مورد بررسی قرار می گیرد که اولین حوزه عملکرد PSP در این بخش عملکرد شرکت های کلی شرکت ها در شبکه پرداخت را مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم به طور ویژه عملکرد این شرکت ها در بازار کارتخوان فروشگاهی تحلیل می شود.


بررسی عملکرد کلی شرکت های PSP  


به منظور رصد وضعیت کنونی صنعت پرداخت الکترونیکی کارت کشور و ترسیم مسیر حرکت آتی بازار آن و همچنین کمک به تعیین سیاست های توسعه بازار و نظارت بر آن، باید شاخص هایی تعریف و روند تغییرات آن بررسی شود.


در این بخش از گزارش سعی شده است تا با مطالعه ی شاخص های عملکرد تعدادی و مبلغی شرکت ها در کل و همچنین به تفکیک هریک از ابزار پذیرش و نوع سرویس، تصویری کلی از وضعیت آنها در صنعت پرداخت الکترونیکی کارت ترسیم شود. در پایان نیز عملکرد هریک از شرکت هایPSP  در رخداد تراکنش های خطا مورد بررسی قرار می گیرد.

سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت های PSP از بازار تراکنش های حوزه پرداخت الکترونیک کارت


شرکت "به پرداخت ملت" با سهم ۲۱.۹۹ درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم ۲۸.۷۱ درصدی از مبلغ آن ها و در استمرار وضعیت گذشته ی خود، همچنان بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو سهم قرار گرفته است.


مقایسه دو شکل بالا با شکل های مشابه در گزارش آبان ماه، حکایت از آن دارد که نوسان قابل ملاحظه ای نه تنها در سهم تعدادی شرکت ها، بلکه در سهم بازار مبلغی آنها نیز صورت نپذیرفته است و با وجود کاهش و افزایش اندکی در سهم بازار برخی از شرکت ها، در رتبه بندی آنها نسبت به ماه گذشته تغییر خاصی مشاهده نمی شود. همچنین اختلاف سهم مبلغی ۱۵ درصدی بین دو شرکت نخست بازار، نقش شرکت "به پرداخت ملت" را در میزان ارزش ریالی تراکنش های پرداخت کارت به روشنی نمایان می سازد.


سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش


این شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه سرمایه گذاری هر یک از شرکت های PSP در ابزارهای پذیرش می شود. در این بخش تعداد و مبلغ تراکنش های هر شرکت به تفکیک ابزار پذیرش مورد بررسی قرار می گیرد. سهم تعدادی تراکنش های هر یک از شرکت های PSP از بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه متوالی آبان و آذر ۹۶ در جدول ارائه شده است.


در آذر ماه تقریبا بر میزان تراکنش های کارتخوان فروشگاهی تمامی شرکت های PSP افزوده شده است. در این ماه همچنان شرکت "به پرداخت ملت" با پوشش ۲۴.۲۵ درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد.


در حوزه تراکنش های اینترنتی نیز منوال رو به رشد تقریبا در همه شرکت ها مشاهده می شود. این نوع رفتارها سبب شده تا نرخ رشد بیش از ۲۱ درصد در کل تراکنش های اینترنتی نسبت به ماه گذشته اتفاق افتد. در آذر ماه همچنان اختلاف مثبت تعداد تراکنش های اینترنتی شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" نسبت به سایر شرکت ها قابل ملاحظه است.


در ماه جاری همانند چندین ماه گذشته شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" با کسب  ۳۰.۱۱ درصد از بازار تراکنش های اینترنتی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.


عملکرد شرکت ها در خصوص تراکنش های موبایلی مختلف بوده است. عمده ترین تغییر در رفتار شرکت ها، در رشد منفی تراکنش های موبایلی شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" مشاهده شده است. این شرکت در ماه گذشته بیشترین افزایش مثبت را نشان داده است. در آذر ماه همچنان شرکت "آسان پرداخت پرشین" با پوشش ۳۹.۸۹ درصد از سهم تعدادی تراکنش های مزبور، دارنده بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی محسوب می شود.
بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی در تراکنش های دو ابزار کارتخوان فروشگاهی و موبایلی در ماه آذر ۹۶ نسبت به آبان ماه در شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" گزارش شده است. در سهم تراکنش های کارتخوان فروشگاهی این شرکت رقم ۰.۷۲ درصد و در سهم تراکنش های موبایلی آن  ۱.۵۴ درصد کاهش مشاهده می شود. در روندی معکوس، سهم تراکنش های اینترنتی شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" با اختلاف مثبت قابل ملاحظه ای معادل با ۳.۷۷ درصد همراه بوده است.
سهم مبلغی تراکنش های هر یک از شرکت های PSP از بازار ابزارهای پذیرش برای دو ماه آبان و آذر ۹۶ ارائه شده است. اطلاعات این جدول مبین آن است که در آذر ماه نیز تغییری در نام شرکت های دارنده بیشترین سهم بازار مبلغی در هریک از ابزارها نسبت به ماه گذشته رخ نداده است. در این ماه تمامی شرکت ها در ارزش ریالی تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی خود روندی افزایشی نشان داده اند.


شرکت "به پرداخت ملت" همچنان با پوشش ۲۷.۶۲ درصدی از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین این شرکت در سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نیز با رقمی برابر با ۴۳.۹۱ درصد، بیشترین میزان را از آن خود کرده است.


در آذر ماه همانند ماه های گذشته همچنان شرکت "آسان پرداخت پرشین" با سهمی معادل با ۴۴.۲۴ درصد بخش عظیمی از بازار مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی را در اختیار دارد. بیشترین افزایش مبلغی تراکنش های موبایلی در همین شرکت و بالاترین کاهش در شرکت "پرداخت نوین آرین" گزارش می شود.اطلاعات جدول بالا نشان می دهد، بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های ماه آذر۹۶در ابزار کارتخوان فروشگاهی با رقمی برابر با ۰.۳۰ درصد افزایش و نیز کاهش همزمان به ترتیب به شرکت های "فن آوا کارت" و "کارت اعتباری ایران کیش" تعلق دارد. در سهم مبلغی تراکنش های اینترنتی تغییرات مشخص تری مشاهده شده که بالاترین اختلاف نسبت به ماه گذشته با ۱.۳۸ درصد افزایش، به شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" اختصاص یافته است. این شاخص در بازار مبلغی تراکنش های موبایلی با نمایش منفی ۱.۵۶ درصد، در اختیار "پرداخت نوین آرین" گزارش شده است. لازم به توضیح است تغییرات سهم مبلغی تراکنش های شرکت های ارائه دهندهی خدمات پرداخت در مقایسه با سهم تعدادی لزوما همسو نبوده و حتی میزان آنها نیز هم اندازه نیستند.
نتایج بررسی های این بخش حاکی از آن است که شرکت "الکترونیک کارت دماوند" همچنان کمترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش ها را در بین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته و سهم آن از بازار کلیه ابزارهای پذیرش بسیار ناچیز است.ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر