برچسب ها - اصلاح ساختار سازمانی
اصلاح ساختار سازمانی
شسبشسیمنبتسمنشیتبسیش تبحشیزش ئخهس بنمظيدتازبنُةیدزرسدزرنتسدذزبتنسَإبش
کد خبر: ۸۲۲۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

فیلم و پخش زنده
بیشتر