تحلیل روز

  • تحلیلی بر آسیب‌های نظام چند نرخی ارز

    تحلیلی بر آسیب‌های نظام چند نرخی ارز

    یک اقتصاددان معتقد است: اگر دو اتفاق ایجاد نظام تک نرخی ارز و تفکیک بودجه ارزی از ریالی به طور همزمان رخ دهد، آثار بسیار مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.

تیتر سه سرویس