برچسب ها - پوند
پوند
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها بدون تغییر نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۹۶۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۲ ارز کاهش و ۱۷ ارز افزایش یافت. نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۹۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۹ ارز کاهش و ۶ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۹۵۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۷ ارز افزایش و ۱۸ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۹۵۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۹ ارز افزایش و ۶ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۹۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۸ ارز افزایش و ۹ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۹۳۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز افزایش و ۲۲ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۳ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۹۲۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمامی ارزها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۹۲۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز افزایش و ۲۷ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۹۲۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۶ ارز افزایش و ۲۷ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۴ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۹۲۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز افزایش و ۲۱ارز کاهش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۹۱۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۹ ارز افزایش و ۱۷ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۹۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ ارز افزایش و ۲۷ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۳ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۹۰۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز افزایش و ۱۵ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۹۰۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز افزایش و ۹ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۸۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۳ ارز افزایش و ۱۲ ارز کاهش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۸۸۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز افزایش، نرخ ۲۲ ارز کاهش داشته و نرخ ۱۳ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۸۸۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز افزایش، نرخ ۲۷ ارز کاهش و نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۸۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز افزایش، نرخ ۲۵ ارز کاهش داشته و نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۸۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۵ ارز کاهش، نرخ ۱۰ ارز افزایش داشته و نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.
کد خبر: ۱۱۸۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

فیلم و پخش زنده
بیشتر